Általános Szerződési feltételek

Érvényes: 2024.05.06-tól visszavonásig

A honlap használatával, illetve a honlapon megtalálható termékek megvásárlásával Ön elfogadja az ebben a dokumentumban leírtakat. A dokumentum nyelve: Magyar.

I. Bevezetés
A kereskedő (Subble) kapcsolatfelvételi adatai a következők:
Subble Ügyfélszolgálat
kapcsolat@subble.store

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

II. Fogalmak
>> Áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut
>> Digitális elemeket tartalmazó áru: ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában, vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit
>> Felek: Eladó és Vevő együttesen
>> Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
>> Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül
>> Funkcionalitás: a digitális elemeket tartalmazó áru, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás azon képessége, hogy a céljának megfelelő funkciókat betöltse
>> Gyártó: a termék előállítója, importtermék esetén a terméket az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely a terméken nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel
>> Honlap: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál
>> Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés
>> Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon értékesítésre szánt áru és a digitális elemeket tartalmazó áru
>> Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy
>> Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy
>> Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,
>> Vételár: az áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás.

III. Jogszabályok
A Szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

>> 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
>> 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
>> 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
>> 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
>> 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
>> 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
>> 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
>> 2011. évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

IV. Az ÁSZF hatálya

Jelen ÁSZF kiterjed a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő minden jogügyletre, amely a Szolgáltató által üzemeltetett subble.store weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF minden látogatóra és vásárlóra egyaránt vonatkozik.

V. Szolgáltatások

A Szolgáltató a subble.store weboldalon különféle termékeket és/vagy szolgáltatásokat kínál eladásra. A termékek és szolgáltatások részletes leírása, ára és egyéb feltételei az adott termék vagy szolgáltatás oldalon találhatók.

VI. Rendelés menete

  1. A Felhasználó a weboldalon található termékeket vagy szolgáltatásokat a kosárba helyezheti.
  2. A rendelés véglegesítéséhez a Felhasználó megadja a szükséges adatokat (név, elérhetőség).
  3. A rendelés leadása után a Szolgáltató visszaigazoló emailt küld a rendelés részleteiről.
  4. A fizetés történhet PayPal-lal vagy banki átutalással.

VII. Árak
Az árak forintban értendők. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre.

VIII. Szerzői jogok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A honlap hivatalos jogtulajdonosa: subble.store

IX. Felelősségkorlátozás

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldal használatából eredő közvetlen vagy közvetett károkért, különösen a weboldal működésének zavaraiból, az adatok elvesztéséből vagy az azokkal kapcsolatos késedelmekből eredő károkért.

X. Teljesítési határidő
A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés árának kiegyenlítésétől számított legfeljebb 1 nap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Azonnali kézbesítés – A kézbesítés átlagosan néhány percen belül megtörténik.
Engedélyezett utánrendelésre – A kézbesítés átlagosan egy napon belül megtörténik.

XI. Jótállás
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban – jelen pontban – együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

A vásárlónak kötelessége együttműködnie ügyfélszolgálatunkkal a probléma megoldásának érdekében, továbbá az igényelt anyagokat (Képek, videók, termékkulcs azonosító) kötelessége kérésre szolgáltatni.

a) A jótállás időtartama
1) előfizetéses termékek esetén a licensz lejáratának idejéig,
2) örökre szóló licenszek esetén 6 hónapig érvényes.

b) A jótállás formái a
1) pénzvisszatérítés és
2) a termék cseréje.

A Subble bizonyos esetekben dönthet úgy, hogy a vásárló kérelmétől függetlenül pénzvisszatérítés nyújt a termék cseréje helyett.

c) A jótálláshoz való jog
Amennyiben a vásárló nem tudja aktiválni a megvásárolt termékkulcsot vagy licenszt, az esetben kötelessége a tudakozóban leírtak alapján tájékozódnia. Amennyiben az ott leírt információk nem vezetnek a probléma megoldásához, az esetben a vásárlónak jogában áll felvennie a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. A vásárlónak kötelessége a kapcsolati oldalon található űrlapot a valóságnak megfelelően kitölteni.

Amennyiben vásárlói hibából adódóan történt a termék meghibásodása, a Subble elutasíthatja a garanciára vonatkozó kérelmet. A tudakozóban, illetve a termék oldalán megtalálható információkat a vásárlónak figyelembe kell vennie. Amennyiben egy termékre vonatkozóan fel volt tüntetve, hogy a licensz nem újratelepíthető vagy nem költöztethető át másik eszközre, de a vásárló mégis megpróbálta az említettek valamelyikét, az esetben a Subble elutasíthatja a garanciális kérelmet.

A Subble dönthet úgy, hogy a visszatérítést PayPal fizetési mód esetén is banki átutalással teljesíti.

XII. Elállási jog
Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, ugyanis a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában:

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés m) pont].

A Subble a vásárlók számára egyéni elbírálás szerint (amit minden esetben az ügyfélszolgálat határoz meg), de nem kötelezően, 72 órás elállási időt biztosít a következő feltételekkel:

a) a vásárló nem használta fel a megvásárolt termékkulcsot
b) a vásárló nem használja fel a megvásárolt termékkulcsot a jövőben

azokat a megrendelt termékeket, amelyekre vonatkozó elállási szándékát a fogyasztó bejelentette az eladó ismételten megpróbálja eladni. Amennyiben az új tulajdonos, aki a terméket újból megvásárolta megerősíti a termék hibátlan állapotát, az esetben a fogyasztót megilleti a pénzvisszatérítés.

Amennyiben a fogyasztó bejelentette és megerősítette elállási szándékát, az esetben a jövőben nincs lehetősége döntésén módosítani, továbbá nincs joga a megvásárolt termékkulcsot felhasználni.

A Subble dönthet úgy, hogy a visszatérítést PayPal fizetési mód esetén is banki átutalással teljesíti.

XIII. A megvásárolható termékek jogtulajdonosa
Az oldalon megtalálható szoftverek nem a Subble.store tulajdonát képzik és nem felel azok fejlesztéséért. A honlapon látható képek és logók közül valamennyi szerzői joga a megvásárolható szoftverek kiadóját illeti. A fogyasztó használati jogot, nem pedig tulajdonjogot kap a megvásárolt szoftverek felett. További részleteket a termék gyártójának oldalán talál.

XIV. Termékinformációk
A felhasználó a vásárlással beleegyezik abba, hogy elolvasta és elfogadja a termék leírásában és a termék aktiválási útmutatójában leírtakat és ezek tudatában vásárolja meg azt.

XV. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására, amelyről a Felhasználókat a [Weboldal címe] oldalon keresztül tájékoztatja.

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel jelen ÁSZF-fel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a subble.store email címen.